اسحق رحیمیان بوگر

درباره من

دکتر اسحق رحیمیان بوگر
image

دانشیار گروه آموزشی روانشناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

اینجانب پس از اتمام دوره کارشناسی روانشناسی از دانشگاه اصفهان، در سال 1381 دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی را در دانشگاه اصفهان شروع و در سال 1383 این دوره را به اتمام رساندم. سپس، دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (سال 1383 الی 1385) را در دانشگاه علوم پزشکی ایران- انستیتو روان‌پزشکی تهران به پایان رساندم. پس از قبولی رتبه اول کتبی در آزمون دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران در سال 1385، دوره تحصیلی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت در دانشگاه تهران را شروع کردم و در نیم سال اول تحصیلی 1386 دانشجوی بورسیه دانشگاه سمنان شدم. پس از پایان تحصیلاتم در سال 1389 به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان مشغولیت به فعالیت شدم و هم‌اکنون به‌عنوان دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان مشغول به خدمت هستم. با توجه به دریافت مدرک دکتری تخص...

محقق گوگل

(1403/1/27)

استنادات

1073

h-index

17

i10-index

35

مؤلفین همکار

21

اسکوپوس

(1403/1/27)

استنادات

67

مقالات

22

h-index

5

مؤلفین همکار

31

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1378

کارشناسی روانشناسی

دانشگاه اصفهان

1381-1383

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

دانشگاه اصفهان

1383-1385

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1385-1389

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

دانشگاه تهران

تجارب

مهارت ها

پژوهشگر در روانشناسی بالینی سلامت

تدریس دوره های تخصصی در روانشناسی سلامت

رواندرمانی روانپویشی

اولویت های پژوهشی

روانشناسی بالینی سلامت

رواندرمانی روانپویشی

روان عصب ایمنی شناسی (PNI)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
پیش‌بینی خودکارآمدی مدیریت دیابت نوع دو براساس سخت‌رویی و راهبردهای مقابله با تنش در بیماران مبتلا
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(2016)
مهدی قدرتی میرکوهی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیر برنامه های توانبخشی شناختی رایانه ای بر جبران نقایص شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف
فصلنامه تازه هاي علوم شناختي(2016)
9111428021, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
The relationship of psychological factors, demographic features and disease characteristics with self-management of multiple sclerosis patients
Hormozgan Medical Journal(2016)
^اسحق رحیمیان بوگر*, سید موسی طباطبایی, علی تقوایی نیا, محمد جباری
مقایسۀ نشخوار فکری و خودتنظیمی عاطفی در افراد افسرده، مضطرب، و بهنجار
پژوهشهای روانشناختی(2016)
^اسحق رحیمیان بوگر*, علی تقوایی نیا, حمیده جهان بخش
The role of demographical factors in prediction of successful termination of individual psychotherapy
Journal of Research & Health(2018)
9111428011, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
The Role of Defense Mechanisms, Personality and Demographical Factors on Complicated Grief following Death of a loved one by Cancer
Iranian journal of psychiatry(2015)
^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2016)
گوهر آلبویه*, سید موسی طباطبایی, ^اسحق رحیمیان بوگر, خدیجه سادات طباطبایی
The prediction of resilience and social-emotional assets among preschoolers based on The House-Tree-Person™ Projective Drawing
TURK PSIKOLOJI DERGISI(2016)
^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, 9211428007
نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی در استفاده از فیس-بوک
روانشناسی بالینی و شخصیت(2016)
9011428012, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیر درمان شناختی-رفتاری خانواده مدار بر اصلاح تصویر خود مرتبط با چاقی در کودکان
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(2016)
9011427010, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, پارسا یوسفی چایجان, زهرا حمیدی
The effect of cognitive-behavioral group therapy on disturbed body image and body dysmorphic disorder among students
Journal of Research & Health(2015)
9111428024*, ^پروین رفیعی نیا, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2016)
گوهر آلبویه*, سید موسی طباطبائی, ^اسحق رحیمیان بوگر, خدیجه سادات طباطبائی
تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر بهبود علایم چندوجهی درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن پی گیری چهارماهه
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: پی گیری چهار ماهه
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر, مریم طباطبائیان
نقش عوامل جمعیت شناختی، روانشناختی و خصوصیات بیماری در پیش‌بینی کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع 2
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر, رضا رستمی, منیژه فیروزی
عوامل خطر عوارض قلبی­-عروقی در بیماران دیابتی نوع 2: نقش پیش­ بین عوامل روان­شناختی، عوامل اجتماعی و خصوصیات بیماری
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر
بررسی و نقد نظریه نیوبرگ در رابطه اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیات اعصاب
پژوهشنامه کلام(2016)
^علی سنایی*, ^اسحق رحیمیان بوگر, 9311236008
Predicting General Well-Being Based on Resiliency Protective Factors and Demographics in Adolescents: The Mediating Role of Emotional Stability
International Journal of School Health(2017)
9212428001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^محمود نجفی
ویژگی های روا نسنجی مقیاس قربانی هارتر در دانش آموزان مدارس متوسطه
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها(2017)
افضل اکبری بلوط بنگان*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رشد خرد در دانشجویان
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی(2017)
9212429003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
آموزش بازداری پاسخ، توانایی برنامه‌ریزی و سرعت پردازش به کودکان مبتلا‌به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی: مقایسه رویکرد توانبخشی‌شناختی-‌حرکتی با دارو‌درمانی
مطالعات روان شناسی بالینی(2017)
9111425001, ^سیاوش طالع پسند*, مرتضی نظیفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی
مطالعات روانشناسي تربيتي(2017)
9211429011, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
The Effect of Multidimensional Motivation Interventions on Cognitive and Behavioral Components of Motivation: Testing Martin's Model
Iranian journal of psychiatry(2017)
9111426004, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
Emotional Labor as a Mediator for the Structural Relationship between Emotional Job Demands, Teaching Satisfaction and Performance
International Journal of Behavioral Sciences(2017)
9218440003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر, ^محمود نجفی
The role of tumor grade, demographics and psychological factors in Cancer survivorship
Hormozgan Medical Journal(2017)
9311427007, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فرحناز قهرمانفرد (مشاور دوم )
پیش بینی خودشیفتگی بیمارگونه مبتنی بر نظام خانواده: نقش میانجی خودبزرگ بینی کاذب و کمال گرایی
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(2017)
9311428012, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
اثر مداخلات چندبُعدی انگیزشی بر کاهش اضطراب امتحان و احساس عدم کنترل دانش‌آموزان با ناتوانی در پیشرفت تحصیلی
مطالعات ناتوانی(2017)
9111426004, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسهٔ اثربخشی رویکرد توان‌بخشی و دارو‌درمانی در بهبود نشانه‌های بالینی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی
مطالعات ناتوانی(2017)
9111425001, ^سیاوش طالع پسند*, مرتضی نظیفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
تصویر بدنی و مشکلات خوردن: آزمون مدل سه عاملی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(2017)
9011428001, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
شیوع مشکلات رفتاری مبتنی بر تجربه در دانش آموزان
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد علی بشارت
فراوانی اختلالات رفتاری مبتنی بر DSM-IV دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه استان گلستان (89- 1388)
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, علی اصغر بیانی
Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on posttraumatic growth, self-management and functional disability among patients with breast cancer
Nursing Practice Today(2017)
9311428015, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
Quality of Life in Coronary Heart Disease Patients: The Role of Defense Mechanisms and Alexithymia with Mediation of Psychological Distress
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(2017)
^اسحق رحیمیان بوگر*, ^علی محمد رضائی, 9111428028
اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت‌مدار بر کاهش علایم خودشیفتگی مبتلایان به اختلال شخصیت خودشیفته (NPD): پژوهش مورد- ‌منفرد
تحقیقات علوم رفتاری(2017)
9311428006, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
رابطة بافت اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی: نقش واسطهای فرایندهای نظام خود، انگیزش و هیجانهای تحصیلی
روان شناسی تحولی روان شناسان ایرانی(2017)
9211426005, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر
رابطه ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزش آن
مجله روانشناسی(2018)
9211426005, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر
اثر بخشی آموزش شکوفایی بر هیجان مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان
پژوهش در نظام های آموزشی(2017)
9218440008, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
سرعت پردازش اطلاعات محرک های خوراکی و غیر خوراکی در کودکان مبتلا به دیابت
(2011)
منیژه فیروزی, رضا پورحسین, ^اسحق رحیمیان بوگر
Effectiveness of Meaning-Centered Psychotherapy on Existential Anxiety and Fear of Cancer Recurrence in Breast Cancer Survivors: A Randomized Clinical Trial
Women’s Health Bulletin(2018)
9311428013, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فرحناز قهرمانفرد (استاد مشاور دوم)
بررسی عوامل خطر همراه با نفروپاتی در بیماران دیابتی نوع 2 براساس آزمون مدل زیستی، روانی- اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد رضا مهاجری تهرانی
اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
مطالعات روان شناختی(2017)
9218441003, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, مصطفی نوکنی (مشاور پایان نامه)
اثربخشی درمان شناختی تیزدل بر کاهش افسردگی دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر
حساسیت، ویژگی و نقطه برش مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلالات یادگیری
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, مجتبی حبیبی
نقش عوامل خطر روانشناختی، سن و جنسیت در بروز فیبریلاسیون دهلیزی پس از جراحی بای پس عروق کرونر
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد علی بشارت, محسن دارابیان
نقش عوامل روانشناختی، فیزیولوژیک و ویژگیهای جمعیت شناختی و بالینی در بهبود پس از جراحی بای پس عروق کرونر
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, رضا رستمی, ^محمود نجفی
اثربخشی آموزش آمادگی شناختی بر مهارت تصمیم گیری و عملکرد تیراندازی با اثر تعدیل کنندگی اضطراب حالتی- رقابتی
طب انتظامي(2018)
9411428005, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
استفاده از آزمون‌های اندریافت کودکان و نقاشی فرافکن جهت غربالگری کودکان سازش نایافته
فصلنامه سلامت روان کودک(2017)
مریم جمالی تبار, ^اسحق رحیمیان بوگر*, مهران مکرمی
رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی ایثارگران
(2012)
علی عباس کمری, ^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر, فرامرز سهرابی , نصرت جعفری
تأثیر مداخله مذهبی/معنوی بر قدرت درونی زنان مبتلابه سرطان سینه
پژوهش در دین و سلامت(2019)
9228441005, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, محمدرضا اوزی (استاد مشاور)
مقایسه تاثیر فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی همراه و بدون حمایت خانوادگی بر کاهش اضطراب در بیماران کرونری قلب
(2012)
ضیا قائم مقام فراهانی, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی, اكبر فروع الدین عدل, سولماز دبیری
Psychosocial and Medical Determinants of Health-related Quality of Life in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY(2018)
^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, محمد جباری
اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی
مطالعات روانشناسي تربيتي(2018)
9211426003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, Magaret L. Kern
رابطه ساده و چندگانه تکانشگری، استرس ادراک‌شده و شادکامی با اعتیاد به اینترنت در کاربران ایرانی ۱۵ تا ۲۸ ساله فیس‌بوک
روانشناسی بالینی و شخصیت(2017)
9111427003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
پیش بینی کنند ه های جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان
ناتوانی های یادگیری(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر
تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم(2017)
علی بادان فیروز*, ^اسحق رحیمیان بوگر, احمد علی ناجی, محمدرضا شیخی
The prediction of colorectal cancer screening based on the Extended Parallel Process Model: Moderating role of health literacy and cancer-related empowerment
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER MANAGEMENT(2018)
^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, حسن نوروزی, سارا مظفری, سید جواد حسینی
اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر ترس از عود سرطان و رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان پستان
کومش(2018)
محمدصادق ساری زاده, سارا مظفری, ^اسحق رحیمیان بوگر*
اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد
(2012)
^ایمان اله بیگدلی, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
Effect of Spiritual-Religious Intervention on Illness Perception in Women with Breast Cancer
Health, Spirituality and Medical Ethics(2018)
9228441005, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, محمدرضا اوزی (استاد مشاور دوم)
پیش بینی بهزیستی و درماندگی روان شناختی دانشجویان بر اساس مؤلفه های باورهای ‏فراشناختی
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر, منیژه فیروزی
THE EFFICACY OF DYNAMIC DECONSTRUCTIVE PSYCHOTHERAPY IN TREATMENT OF BORDERLINE PERSONALITY DISORDER: INTRODUCING AN EVIDENCE-BASED THERAPEUTIC MODEL
مجله پزشکی ارومیه(2018)
9211425005, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, Robert J. Gregory (استاد مشاور دوم)
The Cultural Tailoring and Effectiveness of Couples Coping Enhancement Training on Marital Adjustent of Wives
Practice In Clinical Psychology(2019)
9218441002, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمود نجفی, منیژه کاوه (استاد مشاور دوم)
Attention Bias Modification for Social Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(2018)
9211427003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی آموزش جابه جایی تکلیف بر کاهش نشانگان بیش فعالی و نقص توجه (ADHD)
مطالعات ناتوانی(2018)
9218440006, ^سیاوش طالع پسند*, مرتضی نظیفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی آموزش غنی سازی سازگاری زوجین در بهبود ارتباطات زناشویی
پژوهش های مشاوره(2018)
9218441002, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمود نجفی, منیژه کاوه (استاد مشاور دوم)
Neuro-Cognitive Remediation of Emotion Processing in Patients with Borderline Personality Disorder through Psychotherapy
Journal of Neurodevelopmental Cognition(2019)
9211425005, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, (Robert J. Gregory (Advisor
Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Psychological Aspects of Quality of Life, Depression, Anxiety, and Stress Among Patients With Multiple Sclerosis
Practice In Clinical Psychology(2018)
9211428009, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت مدار بر عزت نفس افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته: پژوهش مورد منفرد
مطالعات روان شناسی بالینی(2018)
9311428006, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر تکانشگری و تجارب تجزیه ای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
روان شناسی بالینی(2018)
9211428012, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن
مطالعات روان شناختی(2018)
9211425001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
Comparing the Effectiveness of Computer-Based, Manual-based, and Combined Cognitive Rehabilitation on Cognitive Functions in Relapsing- Remitting Multiple Sclerosis Patients
Basic and Clinical Neuroscience(2020)
9218441003, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, مصطفی نوکنی (مشاور پایان نامه)
نقش بار کاری، خواب، سلامت روانشناختی و عوامل فردی در رخداد خطاهای پرستاری
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, مهدی قدرتی میرکوهی
Individual, Psycho-Social and Disease-Related Risk Factors in Diabetic Neuropathy
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد رضا مهاجری تهرانی , نگین انباری میبدی
عوامل پیش بین آمادگی برای درمان در سوء مصرف کنندگان مواد محرک
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, ناصر گودرزی
ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان
مجله علوم پزشکی صدرا(2019)
9311425001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر رایانه، مداخله مکمل های غذایی و ترکیب این دو بر بهبود توجه و نشانگان رفتاری اختلال کم توجهی/ بیش فعالی
فصلنامه کودکان استثنایی(2019)
9328440003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه اثرات درمانی تغذیه و توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر بهبود حافظه کاری کودکان با اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(2019)
9328440003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
رابطه امید و رضایت از زندگی با قلدری و قربانی شدن دانش‌آموزان با نقش میانجی ارتباط با مدرسه: یک مدل تحلیل مسیر
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی(2019)
9212429001, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
Determining Risky Driving According to the Constructs of Mentalization and Personality Organization with the Modifying Role of Aggressive Driving
Iranian journal of psychiatry(2019)
9311425003, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for child on bullying behaviors among children
International Archives of Health Sciences(2019)
9811119025, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی به روش شناختی-رفتاری بر عزت نفس و خودپنداره تحصیلی نوجوانان پسر قربانیِ ‏قُلدری
مجله سلامت جامعه(2019)
9311426006, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در بیماران مبتلا به درد مزمن
علوم روانشناختی(2019)
9511428007, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اختلال شخصیت خودشیفته در بخش دوم و سوم ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری: بررسی مدل جایگزین
رویش روانشناسی(2019)
سعید خدابنده لو*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران قلبی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام(2020)
9311425001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^شاهرخ مکوند حسینی
تاثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود دقت و سرعت تیر‌اندازی
مطالعات روان شناسی ورزشی(2019)
شهاب مرادی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و دﺳﺘﯽ) ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞاﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ (ام اس)
فصلنامه روانشناسی شناختی(2018)
مهری رحمانی*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^سیاوش طالع پسند, مصطفی نوکنی
اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ناتوانی کارکردی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک(2019)
9512428006, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فریبرز استیلایی (استاد مشاور دوم)
اثربخشی مواجهه درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش علائم اجتناب و آشفتگی اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9228441002, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی مالکی, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی گروه درمانی‌شناختی- تحلیلی بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2019)
لیلا دباشی, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
Quality of Nursing Work Life, Work-Family Conflict, and Self Regulation: A Structural Equation Modeling
International Journal of Occupational Hygiene(2018)
^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, بهنام براتی مشهدی (دانش آموخته مقطع کارشناسی روانشناسی دانشگاه سمنان)
Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on quality of life and pain catastrophizing in patients with chronic pain
Journal of Shahrekord University of Medical Sciences(2019)
9811425005, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Fear of Cancer Recurrence in Colorectal and Breast Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial
Middle East Journal of Cancer(2020)
نسرین احمدی قراگزلو, ^اسحق رحیمیان بوگر*, جوانشیر اسدی, رضا وجدانی
پاسخ‌های فرافکن مبتلایان به اختلال علائم جسمی در مقایسه با افراد غیرمبتلا بر اساس نمرات محل ادراک آزمون رورشاخ
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک(2020)
9512428007, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
Premature Termination of Psychotherapy in Outpatient Clinic Settings: Structural effects of Patients’ Expectations, Treatment Tolerance, Therapists’ Competencies and Therapeutic Alliance
Iranian Journal of Health Psychology(2020)
9111428011, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
The effectiveness of mindfulness-based stress reduction in fatigue severity among patients with multiple sclerosis
مجله مطالعات علوم پزشکی(2020)
9512428006, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فریبرز استیلایی (مشاور دوم)
تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی منفی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌ آموزان
پژوهش در نظام های آموزشی(2019)
علی تقوایی نیا*, ^اسحق رحیمیان بوگر, مهدی کرانی
ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا بیماری دیابت
اخلاق پزشکی(2019)
محمد آهنگر کانی*, ^اسحق رحیمیان بوگر, مونا معبودی, ساره فردافشاری, راضیه اسماعیل دخت
بهبود خستگی مرتبط با سرطان در بیماران مبتلا به سرطان سینه و کولورکتال شرکت کننده در برنامه آموزشی MBSR
ارمغان دانش(2019)
نسرین احمدی قراگزلو, ^اسحق رحیمیان بوگر*, جوانشیر اسدی, رضا وجدانی
اثربخشی مصاحبهٔ انگیزشی بر خودکارآمدی در بیماران مبتلا به سرطان سینه
مطالعات ناتوانی(2019)
رزا صالحیان, ^اسحق رحیمیان بوگر*, جوانشیر اسدی, فرحناز قهرمانفرد
نقش فرسودگی شغلی، عوامل اجتماعی- اقتصادی و شرایط محیط کار در بهزیستی روانشناختی پرستاران
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد علی بشارت
عوامل خطر روانی – اجتماعی و جمعیت شناختی سرطان (تهران 1390)
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, رضا رستمی
عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد رضا مهاجری تهرانی
نقش پیش بین شادکامی، خوش‌بینی و وضعیت جمعیت شناختی در اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر
نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان
(2012)
^محمود نجفی, ^ایمان اله بیگدلی, غلامرضا دهشیری, ^اسحق رحیمیان بوگر, سید موسی طباطبایی
نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت‌مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک
روانشناسي افراد استثنايي(2014)
مهدی قدرتی میرکوهی , پرویز شریفی درآمدی , ^اسحق رحیمیان بوگر
The effectiveness of positive education intervention on happiness, depression, academic satisfaction, and academic achievement
اصول بهداشت روانی(2019)
9311429004, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیر حکمت های نهج البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی سنایی
Effectiveness of Computer-Based Cognitive Training, Nutritional Supplementations ‎intervention and both combined on improvement of Attention, Working Memory and ‎Behavioral Symptoms of ADHD
Health Education and Health Promotion(2020)
9328440003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
کیفیت زندگی در بیماران دچار خستگی مزمن: نقش پیش بین عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی
طراحی و ارزیابی اثربخشی پروتکل روان درمانی معنوی به شیوه گروهی بر علایم، عوامل شناختی و وسواس مذهبی بیماران بزرگسال مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت(2020)
9328441003, ^محمود نجفی*, محمد رضا محمدی, ^اسحق رحیمیان بوگر, مریم سلمانیان
اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور(2020)
9512428006, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فریبرز استیلایی (استاد مشاور دوم)
اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی
روان شناسی سلامت دانشگاه پیام نور(2020)
9421427007, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^محمود نجفی
بهبود اختلال شخصیت مرزی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال: گزارش موردی
مجله مطالعات علوم پزشکی(2020)
گیتی زارعی, ^اسحق رحیمیان بوگر*, آمنه معاضدیان, علی جهان
اثربخشی روان درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر روابط میان فردی، رفتارهای خودتخریب گری و سازمان شخصیت بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان(2021)
9612428002, ^اسحق رحیمیان بوگر*, مهدی پوراصغر (استاد مشاور)
Effectiveness of motivational interviewing on medication adherence in patients with breast cancer
اصول بهداشت روانی(2020)
رزا صالحیان, ^اسحق رحیمیان بوگر*, جوانشیر اسدی, فرحناز قهرمانفرد
اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان
علوم روانشناختی(2021)
9218441008, ^محمود نجفی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^اسحق رحیمیان بوگر
Dynamic Deconstructive Psychotherapy in Iran: A Randomized Controlled Trial With Follow-Up for Borderline Personality Disorder
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY(2021)
9211425005, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^سیاوش طالع پسند, Robert J. Gregory (استاد مشاور)*
تغییرات سازمان شخصیت در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B
روان شناسی کاربردی(2021)
گیتی زارعی, ^اسحق رحیمیان بوگر*, آمنه معاضدیان, علی جهان
اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر شادکامی زناشویی و عملکرد جنسی زوجین
مطالعات ناتوانی(2021)
فریبا عزالدین, ^اسحق رحیمیان بوگر*, آمنه معاضدیان, نعمت ستوده اصل
مقایسه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری- قراردادی گروهی با حمایت خانوادگی و بدون حمایت آنها در کاهش استرس زناشویی بیماران کرونری قلب
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی, ضیاء قائم مقام فراهانی , سولماز دبیری
مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2
دست آوردهای روانشناختی(2022)
9328441008, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
تاثیر برنامه آموزش کنترل قُلدری بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت نوجوانان قُلدر
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی(2019)
9111429003, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
تاثیر برنامه کاهش استرس بهشیاری¬محور گروهی بر شدت فیبرومیالژی
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد علی بشارت
تحلیل دیدگاه ارسطو درباره خواص کیفی و التفاتی آگاهی
ذهن(2012)
^علی سنایی, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه اثربخشی بازی درمانگری کودک محور و بازی درمانگری والدینی برسطوح نظریه ذهن در کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی
علوم روانشناختی(2021)
9411425001, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی کودک‌محور و بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر سبک‌های عاطفی در کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی
پژوهش های مشاوره(2021)
9411425001, ^محمود نجفی*, ^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر منفعت‌یابی و تبعیت از درمان در بیماران و بازماندگان از سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
کومش(2022)
9611425002, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فرحناز قهرمانفرد (استاد مشاور)
Acceptance and Commitment Therapy for Demoralization Syndrome and Cancer-related Trauma: A Randomized Clinical Trial Study
International Journal of Cancer Management(2021)
9611425002, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فرحناز قهرمانفرد (استاد مشاور)
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر افکار خودکشی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بیماران مبتلا اختلال دوقطبی
مطالعات روان شناختی(2021)
9711428004, ^محمود نجفی*, فاطمه سادات قریشی, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان
روانشناسي افراد استثنايي(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
اثربخشی آموزش حافظه ی کاری هیجانی بر توانایی مهار عاطفه و تنظیم هیجان در زنان خیانت دیده
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی(2021)
9711427010, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
نقش میانجی کیفیت حافظه کاری در رابطه ی بین عادات خواب و ظرفیت حافظه کاری کودکان
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2021)
9611426002, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی مداخله یکپارچه‌نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب‌ آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی
مطالعات روانشناسي تربيتي(2022)
9411426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی اکبر امین بیدختی
مدل اندازه گیری حافظه کاری کودکان: آزمون مدل های بدلی و هیچ، بدلی و کووان
فصلنامه روانشناسی شناختی(2022)
9611426002, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای‎ ‎با روش اصلاح سوگیری توجه‎ ‎بر کاهش نشانگان ‏اختلال اضطراب اجتماعی
فصلنامه عصب روانشناسی(2021)
9411428006, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
پیش‌بینی منفعت‌یابی از سرطان بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی و بالینی، شناخت بیماری و پردازش هیجانی در بیماران مراجعه‌ کننده به کلینیک تخصصی کوثر سمنان در سال 1399: یک مطالعه توصیفی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(2021)
9521427009, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, فرحناز قهرمانفرد (استاد مشاور دوم)
آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی خودکارامدی تحصیلی و هیجان های تحصیلی
پژوهش های آموزش و یادگیری(2021)
9612426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقیاس توجه مشروط والدین در دانش آموزان شهرستان یزد
آموزش و ارزشیابی(2022)
9711426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن
مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی(2022)
9218441008, ^محمود نجفی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^اسحق رحیمیان بوگر
The Effect of Religious–Spiritual Psychotherapy on Illness Perception and Inner Strength among Patients with Breast Cancer in Iran
JOURNAL OF RELIGION & HEALTH(2022)
9228441005, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند, محمدرضا اوزی Mohamad Reza Evazi (استاد مشاور)
پروفایل شخصیتی بیماران وابسته به مت آمفتامین بر اساس آزمون رورشاخ
(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر
Emotional Regulation and Adjustment to Childhood Cancer: Role of the Biological, Psychological and Social Regulators on Pediatric Oncology Adjustment
(2013)
منیژه فیروزی, محمد علی بشارت, ^اسحق رحیمیان بوگر
Psychosocial and occupational risk factors of musculoskeletal pains among computer users: Retrospective cross-sectional study in Iran
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, مهدی قدرتی میرکوهی
The Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy on Improving the Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
International Journal of Applied Behavioral Sciences(2022)
9328441001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با درمان کوتاه مدت راه‌حل‌محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
علوم روانشناختی(2023)
9328441001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
Improving Cognitive Regulation in Patients with Bipolar Disorder Using Cyberspace-Based and Family-Centered Intervention
International Journal of Applied Behavioral Sciences(2021)
الهام عبدی, ^اسحق رحیمیان بوگر*, نیلا علمی منش, راهب قربانی
The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Positive Interaction and Intimacy of Couples in Tehran
Razavi International Journal of Medicine(2021)
فریبا عزالدین, ^اسحق رحیمیان بوگر*, آمنه معاضدیان, نعمت ستوده
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس به صورت حضوری و آنلاین بر خودکارآمدی در مدیریت دیابت و تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت در دوره پاندمی کرونا
پرستاری دیابت(2022)
سمانه متقی, ^اسحق رحیمیان بوگر*, شهاب مرادی, نعمت ستوده اصل
بررسی نقش اضطراب کرونا ویروس (کووید-19) در پیش‌بینی علائم وسواسی دانشجویان
نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت(2022)
محمدمهدی مظهری, ^اسحق رحیمیان بوگر*
The Effectiveness of Cognitive Behavioral Stress Management on Health-Related Quality of Life, Diabetes Management Self-Efficacy, and Treatment Adherence in Type 2 Diabetes
Iranian Journal of Diabetes and Obesity(2023)
سمانه متقی, ^اسحق رحیمیان بوگر*, شهاب مرادی, نعمت اله ستوده اصل
پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارتهای زندگی در دانش آموزان
روان شناسی مدرسه(2013)
^محمود نجفی, ^ایمان اله بیگدلی, غلامرضا دهشیری, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی آموزش ذهن آگاهانه غذاخوردن بر خودکارآمدنی بدنی و خوردن هیجانی کودکان فزون وزن
روان شناسی بالینی(2023)
طاهره افتخاری, ^اسحق رحیمیان بوگر*, شهناز نوحی, راهب قربانی
مقایسه عملکرد اجرایی در زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و افراد فاقد اختلال
روان شناسی بالینی(2013)
^پروین رفیعی نیا*, 8811427002, ^اسحق رحیمیان بوگر, عمران اسدی, عمران اسدی, ناصرالدین کاظمی حقیقی, ناصرالدین کاظمی حقیقی
اثر بازخورد بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان: تعامل بین مرجع مقایسه و کانون تنظیم
پژوهش های کاربردی روانشناختی(2023)
9611429011, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
مطالعه اثربخشی آموزه های نهج البلاغه بر ارتقای سلامت روان دانشجویان
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی, غلامرضا دهشیری
طراحی بسته ی آموزشی چندرسانه ای با تأکید بر مهارت های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته
ناتوانی های یادگیری(2014)
^فرحناز کیان ارثی, ^اسحق رحیمیان بوگر
ترک موفق سیگار: نقش خودکارامدی، بهوشیاری و متغیرهای جمعیتی
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, مهدی قدرتی میرکوهی
مقایسه عوامل روان شناختی خطرساز در بیماران با و بدون عود حمله قلبی
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر
نقش سبک های هویت در پیش بینی جهت گیری مذهبی دانشجویان
(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر
اعتبار و پایایی مقیاس ترسیمی سرزندگی کودکان 6 تا 12 سال
(2014)
منیژه فیروزی, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر تنظیم هیجان و نشانه‌های جسمانی دردناک افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه تک‌آزمودنی
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2023)
9711425001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, علی مشهدی (استاد مشاور- دانشگاه فردوسی مشهد)
نقش نظام شناختی ـ عاطفی و خصوصیات جمعیتی در پیش بینی شدت علایم اختلال اضطراب منتشر
مجله پزشکی ارومیه(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری مبتنی بر خانواده در کاهش وزن کودکان مبتلا به چاقی
(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, پارسا یوسفی چایجان
رابطه ساختاری توجه مثبت مشروط والدین با ارزش مدرسه: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی تحصیلی، جهت‌گیری هدف تبحرگرا و ارضای نیاز خودمختاری
علوم روانشناختی(2023)
9711426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
Health Related Quality of Life in Patients with Coronary Heart Disease: Psychological and Socio-Demographical Determinants
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, رضا رستمی
A Pattern of Brain Waves in Response to Induced Stress with Different Cognitive Readiness
International Journal of Behavioral Sciences(2022)
9811425003, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
بررسی تغییرات روابط موضوعی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B
روان شناسی کاربردی(2023)
گیتی زارعی*, ^اسحق رحیمیان بوگر, آمنه معاضدیان, علی جهان
اثربخشی برنامه آموزش کنترل قلدری به روش شناختی- رفتاری بر مشکلات بین‌فردی نوجوانان پسر قلدر
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2023)
9311426006*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
Investigating the Relationship Between Differentiation and Moral Justice in Sexual Satisfaction
Practice In Clinical Psychology(2022)
آویسا خبیری پویا, محسن محمدی*, ابوالفضل کرمی, ^اسحق رحیمیان بوگر
بررسی اثربخشی مداخله اصلاح سوگیری توجه بر سبک دلبستگی اضطرابی، همدلی، انعطاف پذیری شناختی و خودافشایی هیجانی در پرسنل درمانی بیمارستان 505 ارتش تهران
علوم روانشناختی(2023)
9511426002, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی
نقش سلامت جسمانی و درد روان‌شناختی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی: عامل واسطه ای تحمل پریشانی و پرخاشگری معطوف به خود
مجله روانشناسی(2023)
9911428004, ^اسحق رحیمیان بوگر*
Impact of Cognitive Readiness Training on Brain Wave Patterns in Military Conditions
International Journal of Behavioral Sciences(2023)
9811425003, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
تدوین مدل آمادگی شناختی برای نظامیان با فراترکیب دیدگاههای پژوهشگران غربی
روانشناسی نظامی(2023)
9811425003, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
The Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Health-promoting Lifestyle Intervention in the Management of Glycated Hemoglobin Levels in Type 2 Diabetes
دست آوردهای روانشناختی(2023)
9328441008, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^سیاوش طالع پسند
اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان
جامعه شناسی آموزش و پرورش(2023)
پرویز رزاقی, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی درمان شناختی – تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری
(2013)
آزیتا یوسفی, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی
Relation of Anxiety, Sleep Disorders and Drug Abuse with Patient’s Tendency toward Sedative Drugs in Semnan Prison
Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches(2013)
مینا حقیقت, سید موسی طباطبایی, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین
مجله روانشناسی(2023)
لیلا جعفری, ^اسحق رحیمیان بوگر*, جمشید جراره, علی تقوائی نیا
بررسی رابطه طرحواره های هیجانی، اجتناب شناختی- رفتاری و نظام شناختی-عاطفی با اختلال اضطراب منتشر و اختلال وسواسی-اجباری
پژوهنده(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^فرحناز کیان ارثی
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری آنلاین بر کنترل قند خون و مشکلات در کارکرد جنسی زنان متأهل مبتلا به دیابت در دوره همه گیری کرونا: یک مطالعه نیمه تجربی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(2023)
سمانه متقی, ^اسحق رحیمیان بوگر*, شهاب مرادی, نعمت ستوده اصل
مقایسه اثربخشی روان درمانی معنوی و درمان شناختی رفتاری بر علایم وسواسی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2022)
9328441003, ^محمود نجفی*, محمدرضا محمدی, ^اسحق رحیمیان بوگر, مریم سلمانیان
عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی مرتبط با ایده پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال 1391
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, کاوه علوی
سن، جنسیت و عوامل روان شناختی همراه با اقدام به خودکشی بین جمعیت 20 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1392
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر
Attitude to substance abuse: Do personality and socio-demographic factors are matter؟
(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, سید موسی طباطبایی, جلیله طوسی
بررسی جامع نقش عوامل تاثیر گذار بر آشتفگی خواب دانشجویان علوم پزشکی سمنان در سال 1391
مجله علوم پزشكي پارس(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, مهدی قدرتی میرکوهی
نقش آلکسی تایمیا و عوامل جمعیت شناختی در پیش بینی عملکرد خانواده و موفقیت تحصیلی فرزندان زوجهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی
خانواده و پژوهش(2012)
جمشید جراره, ^اسحق رحیمیان بوگر, فخرالسادات محمدی
نقش پیش بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی و عوامل جمعیت شناختی در افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر
نقش عوامل زمینه ای و شاخص های زیستی در بروز زودهنگام بیماری های قلبی- عروقی
(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, ضیاء قائم مقام فراهانی
The effectiveness of cognitive-analytic therapy on the severity of symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder
Practice In Clinical Psychology(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی, آزیتا یوسفی
نقش پیش بین عوامل روانشناختی، اجتماعی-اقتصادی و سبک زندگی در سردرد میگرنی
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, رضا رستمی
رابطه عوامل روانشناختی، ویژگی های جمعیت شناختی و خصوصیات بیماری با خودمدیریتی در بیماران مبتلاء به مولتیپل اسکلروزیس
Hormozgan Medical Journal(2016)
^اسحق رحیمیان بوگر, سید موسی طباطبایی
نقش سبک¬های دفاعی و ناگویی خلقی در پیش¬بینی کیفیت زندگی بیماران کرونری قلب
(2015)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی
مقایسه تاب آوری و عوامل خطر روانشناختی میان جوانان سیگاری و غیرسیگاری
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, سید موسی طباطبایی, نگین نیک آئین
نقش پیش بین خودکارامدی، خوش بینی و خصوصیات جمعیتی در کیفیت زندگی مرتبط با ناباروری
مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه(2015)
^اسحق رحیمیان بوگر, جمشید جراره
تاثیر الگودهی ویدئویی بر مهارتهای ارتباطی و رفتارهای چالش برانگیزکودکان 6 تا 11 سال دارای اختلال های طیف اوتیسم متوسط و شدید
فصلنامه کودکان استثنایی(2015)
هادی خان آبادی, ^اسحق رحیمیان بوگر
نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و پیامدهای آن: نقش پیش بین صفات شخصیت و عوامل جمعیت شناختی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی(2015)
^اسحق رحیمیان بوگر, سید موسی طباطبایی, جلیله طوسی
رواسازی پرسشنامه سنجش انگیزه و عملکرد کاربران فیس بوک سمنان
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2015)
سالومه قاصدی مرکیه, ^اسحق رحیمیان بوگر
تاثیر مداخله ارتقای سلامت بر رفتارهای مرتبط با سلامت در دانشجویان
مدیریت ارتقای سلامت(2015)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
مقایسه کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال‌ اسکیزوفرنی، اختلال‌ دوقطبی و افراد عادی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام(2015)
اکرم زارعکار, ^اسحق رحیمیان بوگر, مهدی قدرتی
اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بین عوامل جمعیتی و روانشناختی
راهبردهای شناختی در یادگیری(2015)
^اسحق رحیمیان بوگر, شیدا روحانی پور
اثر بخشی مداخله آموزشی مثبت نگر بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی
سومین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روان شناسی، مشاوره و علوم فتاری(2016-12-09)
9311429004, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثر بخشی مداخله آموزشی مثبت نگر بر امید و خوش بینی
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی(2016-12-22)
9311429012, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
سرگردانی ذهن و ارتباط آن با یادگیری دانش آموزان
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تربیت معلم(2023-05-04)
9911429014, ^سیاوش طالع پسند, ^اسحق رحیمیان بوگر
مروری بر چالشها و روش های کمی سازی سازه ی سرگردانی ذهن در پژوهش های شناختی
دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی(2023-05-18)
9911429014, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر
بررسی کیفیت زندگی جانبازان بر اساس درصد جانبازی
سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقا سلامت(2011-03-08)
^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر, علی عباس کمری
اعتیاد به اینترنت و سلامت روان
سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران(2011-03-02)
^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان
پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان(2010-05-12)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی, مریم طباطبائیان, مریم حیدری, غلامرضا دهشیری, علیرضا ایزد پور
بررسی رابطه مهارت های زندگی و سلامت روانی در دانش آموزان
اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور(2010-05-12)
^محمود نجفی, ^ایمان اله بیگدلی, ^اسحق رحیمیان بوگر, سید موسی طباطبایی
The relationships between therapeutic self-efficacy, therapeutic khnowledge and cognitive- behavioral consequences for panic disorder with agoraphobia
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی(2011-05-10)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
The Prediction of Subjective Well-Being on Self Esteem and Optimism
The 12th International European Congress of Psychology, Istanbul 2011(2011-07-04)
^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
Relationships between Optimism, Pessimism and Health Status After Onset of Severely Chronic Disease or Death in Family Members
The 12th International European Congress of Psychology, Istanbul 2011(2011-07-04)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
Appraisal and Coping in Low back pain: the Predictive role of Acceptance
سومین همایش بین المللی اختلالات روان تنی(2011-05-25)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
آگاهی از مهارتهاری زندگی و نقش آن در آسیب پذیری نسبت به مصرف مواد در دانش آموزان
نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوء مصرف مواد(2010-02-25)
^محمود نجفی, ^ایمان اله بیگدلی, ^اسحق رحیمیان بوگر
روش های پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری (صنعتی، کارگری، اداری و نظامی)
همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد(2010-03-21)
^اسحق رحیمیان بوگر
رابطه آگاهی از مهارت تفکر انتقادی با سلامت عمومی دانش آموزان
سمینار بین المللی سلامت مدرسه(2011-10-19)
^محمود نجفی, جواد حسینی, ^اسحق رحیمیان بوگر, سولماز دبیری
Effect of school-based Intervention on nutrition knowledge in elementary students
سمینار بین المللی سلامت مدرسه(2011-10-19)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی, جواد حسینی
رابطه مهارتهای زندگی - پرخاشگری و فرار از خانه و مدرسه در دانش آموزان
اولین همایش ملی دو سالانه آسیب های اجتماعی ایران(2011-04-20)
^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی فرازهای نهج البلاغه بر ارتقای سلامت روانشناختی دانشجویان
دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی(2012-05-08)
^اسحق رحیمیان بوگر
Maintaining cognitive agents of the low back pain
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی(2011-05-10)
^اسحق رحیمیان بوگر, مریم طباطبائیان
the predictive role of empowerment and psychological wellbeing in the quality of life of breast cancer patients
The first international & 4th national congress on health education & promotion(2011-05-16)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
the relationship between veterans quality of life and their wives general health
The first international & 4th national congress on health education & promotion(2011-05-16)
^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر, سولماز دبیری
The predictive role of Spirituality and Religiosity in Quality of life of Children surviving Cancer
پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان(2012-10-08)
^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران(2012-11-01)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^اسحق رحیمیان بوگر, عذرا احمدی
The Comparison Executive Function in Prisoners with Antisocial Personality Disorder and Individuals without Disorder
5th international confernce of cognitive science 2013(2013-05-07)
^پروین رفیعی نیا, ^اسحق رحیمیان بوگر, ناصرالدین کاظمی حقیقی , عمران اسدی
نقش سلامت جسماني و تروماي كودكي در پيش‌بيني اقدام به خودكشي: عامل واسطه‌اي استرس رواني اجتماعي و تعارضات بين فردي
فرنيا فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش الگوي شخصيتي D، رفتارهاي خودمراقبتي و تنيدگي روان شناختي بر فشار خون: عامل واسطه اي شاخص توده بدني
مرادي ميثم(تاریخ دفاع: 1402/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني اختلال سازگاري بر اساس اضطراب مرگ و ترس از ابتلا در همه گيري كرونا: نقش ميانجي حمايت اجتماعي ادراك شده و تاب آوري روانشناختي
عزيزي گنجه اي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ابعاد شخصيتي و تجربه باليني در پردازش شناختي و سبك تصميم‌گيري پزشكان
بيرانوند فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر كنترل توجه بر سرگرداني ذهن با نقش تعديل كننده نوع و ظرفيت حافظه ي كاري
مرادي فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1401/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و بررسي اثربخشي آمادگي شناختي بر واكنش پذيري به استرس، شاخص‌هاي سلامت فيزيولوژيكي، تصميم¬گيري بهينه و الگوهاي امواج مغزي
ناجي احمدعلي(تاریخ دفاع: 1402/09/29) ، مقطع : دكتري
" اثر ساختاري عوامل خطرساز فردي رواني-اجتماعي و رفتاري بر رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت در نوجوانان مبتني بر نظريه رفتار مشكل ساز: نقش تعديل كننده عوامل محافظت كننده"
كاشفي شفيع پور ريحانه(تاریخ دفاع: 1402/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سلامت جسماني و درد روان‌شناختي در پيش‌بيني اقدام به خودكشي: عامل واسطه‌اي تحمل پريشاني و پرخاشگري معطوف به خود
حبيبي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش انزواي اجتماعي، فعاليت جسماني و عادات تغذيه¬اي در پيش¬بيني افت شناختي مرتبط با سن و كاركردهاي اجرايي در سالمندان
محمودي زهره(تاریخ دفاع: 1402/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش پيش بين سبك دلبستگي و سرشت در رفتار غذا خوردن و برنامه غذايي كودكان: عامل واسطه‌اي سواد سلامت غذايي
عرفي زاده زهرا(تاریخ دفاع: 1402/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني اختلال علائم جسماني بر اساس انزواي اجتماعي و ترس از ابتلا به كرونا باتوجه‌به نقش واسطه‌اي اضطراب ادراك شده
انصاري فر احمد(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فراشناختي بر نشانگان شناختي-توجهي، فاجعه سازي و شدت درد در زنان مبتلا به فيبروميالژيا
بداغي ياسر(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ساختاري توجه مشروط والدين و بهزيستي تحصيلي: نقش ميانجي نيازهاي اساسي روان‌شناختي، جهتگيري هدف و خودكارآمدي تحصيلي
عابديني خديجه(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
رابطه ساختاري توجه مشروط والدين و بهزيستي تحصيلي: نقش ميانجي نيازهاي اساسي روان‌شناختي، جهتگيري هدف و خودكارآمدي تحصيلي
عابديني خديجه(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
مقايسه ي ايمني صميميت، پذيرش رابطه و پايش زناشويي در زوجين متقاضي طلاق، زوجين ناسازگار و زوجين سازگار
علوي فرهاد(تاریخ دفاع: 1401/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ساختاري نشانگان اضطرابي كرونا و خطر ادراك شده بر رشد پس از آسيب و سازگاري با همه گيري كويد 19:نقش واسطه اي انعطاف پذيري / انعطاف ناپذيري روانشناختي
رئيسي شهرضائي سپيده(تاریخ دفاع: 1401/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر رضايت زناشويي و سبك هاي عشق ورزي زوجين
شهرابي سميه(تاریخ دفاع: 1401/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي طرحواره¬درماني بافتاري بر تنظيم هيجان، مشكلات بين¬فردي، نشانه¬هاي جسماني دردناك و ترس از ارزيابي منفي و مثبت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي: طرح تك آزمودني
امام زماني زهرا(تاریخ دفاع: 1402/07/17) ، مقطع : دكتري
مقايسه كاركردهاي اجرايي و اختلالات هيجاني ـ رفتاري در كودكان مبتلا به سرطان، كودكان بهبود يافته و كودكان سالم
شهابي فهيمه(تاریخ دفاع: 1400/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سطح كاركرد شخصيت و خودتنظيمي دراقدام به خوددرماني و عدم تبعيت از دستورات درماني در مصرف كنندگان مواد:عامل واسطه اي نگرش به درمان
قنبري داريان نيلوفر(تاریخ دفاع: 1401/03/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ساختاري صميميت زوجين و كيفيت زندگي زناشويي بر سلامت جسماني:عامل واسطه اي آشفتگي روانشناختي و رفتارهاي مرتبط با سلامت
صالحي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ساختاري باورهاي سلامت، اعتماد به علم و شناخت اجتماعي در اقدام به رفتارهاي پيشگيرانه از كويد- 19: نقش ميانجي انگيزش محافظت
نوروزي نجمه(تاریخ دفاع: 1401/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ساختاري سازمان شخصيت، تاب‌آوري و خطر ادراك شده بر فاصله‌گيري اجتماعي و پيامدهاي اپيدميك/ پاندميك كوويد-19: نقش ميانجي وسواس
خدادادي رها(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ساختاري سطح كاركرد شخصيت و سبك هاي دلبستگي در غذا خوردن هيجاني:عامل واسطه اي مكانيزم هاي دفاعي
ضميرپور مقدم نيا الهام(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ذهنيت يا جهت گيري كارآفرينانه نقش خودكارآمدي خلاق و آموزش، قصد و نگرش كارآفرينانه
علي زاده سيما(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هيجان مثبت و منفي با تنظيم هيجان و پيشرفت تحصيلي : نقش ميانجي درگيري تحصيلي
شاه محمدي مينا(تاریخ دفاع: 1401/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ساختاري خصوصيات بيماري و عوامل درماني بر عملكرد شناختي در بيماران مبتلا به سرطان سينه : نقش واسطه اي خستگي مرتبط با سرطان و آشفتگي روانشناختي
شريعتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تركيب توانبخشي شناختي رايانه‌اي و آموزش مهارت حركتي بر حافظه كاري، توجه پايدار و توانايي برنامه‌ريزي در سالمندان
فيضي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ضربه ي كودكي، كيفيت روابط موضوعي و تعارضات درون رواني در تجربه و شدت درد مزمن : عامل واسطه اي ذهني سازي
سعيدي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آزمون مدل ساختاري از پيشايندهاي يادگيري كلاسي: نقش مشخصات بافت، دانش آموز، ادراك ويژه تكليف و سازماندهي در مدل چندبعدي ترنر و آيند
دوست محمدي مهديه(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
مدل اندازه گيري حافظه فعال كودكان:آزمون نظريه هاي بدلي،كووان و بدلي و هيچ
نصيري پور صديقه(تاریخ دفاع: 1400/12/17) ، مقطع : دكتري
بهبود نشانگان افت روحيه، آسيب مرتبط با سرطان، منفعت‌يابي و تبعيت از درمان در بيماران مبتلا به سرطان پستان و بازماندگان: كارآزمايي‌ باليني تصادفي شده درمان مبتني بر پذيرش و تعهد
ساريزاده محمدصادق(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : دكتري
مقايسه مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه و ميگرن با افراد سالم مبتني بر محورهاي راهنماي تشخيصي روان پويشي عملياتي شده (OPD-2)
محمدي حسن ابادي فهيمه(تاریخ دفاع: 1400/09/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه توجه انتخابي، تمركز و حافظه شنيداري در نوجوانان مصرف¬كننده ماري جوانا و نوجوانان عادي
جندقي فهيمه(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بازخورد بر جهت¬گيري هدف¬هاي پيشرفت دانش¬آموزان: تعامل بين مرجع مقايسه و كانون تنظيم
مجتهدي فر نرگس(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ابعاد مرضي شخصيت و ابعاد صميميت زناشويي با توجه به نقش ميانجي طرحواره هاي ناسازگار اوليه
حسيني سيده زهره(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تروماي كودكي و تعارضات درون رواني در خستگي مزمن و افسردگي بيماران سرطاني: عامل واسطه اي روابط موضوعي
خزلي سميه(تاریخ دفاع: 1400/09/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش افكار خودكشي و بهبود انعطاف پذيري روانشناختي افراد داراي اختلال دوقطبي
جمالي سارا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي استعاره درماني بر آشفتگي، سازگاري با بيماري و خودمراقبتي در بيماران قلب - عروقي
عليمرداني نازنين(تاریخ دفاع: 1400/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان مبتني بر ذهني سازي بر سازمان شخصيتي و روابط موضوعي در افراد مبتلا به اعتيادهاي رفتاري
علياري گزاز سارا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش حافظه كاري هيجاني بر توانايي مهار عواطف و تنظيم شناختي هيجان در زنان آسيب ديده از خيانت
محمدي نژاد مطلق منيره(تاریخ دفاع: 1399/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ساختاري شناخت هاي مرتبط با بيماري و پردازش هيجاني در پيش بيني رشد پس از سانحه در بيماران مبتلا به سرطان: نقش ميانجي منفعت يابي از بيماري
قادري سيده فايزه(تاریخ دفاع: 1399/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي سازگاري با بيماري و قدرت دروني در رابطه بين حمايت اجتماعي و معنايابي با رشد پس از سانحه و خودمراقبتي در مبتلايان به سرطان: يك مدل يابي معادله ساختاري
بهشتي مطلق علي(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سبك هاي دلبستگي در پيش‌بيني اضطراب درد، فاجعه‌سازي درد و سازگاري با درد در كودكان و نوجوانان
قاسمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بررسي اثربخشي مداخله اصلاح سوگيري توجه بر سبك دلبستگي اضطرابي، همدلي، انعطاف پذيري شناختي و خودافشايي هيجاني
معيني زهره(تاریخ دفاع: 1401/12/15) ، مقطع : دكتري
پيش بيني جسماني سازي تعارضات خانوادگي براساس روابط موضوعي و دلبستگي: نقش واسطه اي سبك حل تعارض
ساغري مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش راهبرد نقشه هاي مفهومي بر درگيري تحصيلي، راهبردهاي فراشناختي و رويكردهاي يادگيري: نقش تعديل كننده سبك يادگيري
انصاري زاده محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه پريشاني رواني، باورهاي فراشناختي و انعطاف پذيري روانشناختي در بيماران قلبي-عروقي و افراد عادي
يغمايي پگاه(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي روان درماني روابط موضوعي كوتاه مدت بر روابط ميان فردي، رفتارهاي خودتخريب گري و سازمان شخصيت بيماران داراي اختلال شخصيت مرزي
قناد زادگان فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني سازمان شخصيتي و ذهني سازي در سازگاري با بيماري، شدت درد و ناتواني كاركردي مبتلايان به بيماري پروانه اي
موسوي چهره برق معصومه سادات(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش روابط ابژه اي و سبك هاي دلبستگي در تجربه اختلال نشانه جسماني: نقش واسطه اي شخصيت بخشي به درد
دربان باشي خامسي نيكي(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و اثربخشي برنامه آموزشي جرات ورزي و كنترل قلدري بر عزت نفس، خودپنداره تحصيلي، رفتارهاي سلامت، مشكلات بين فردي و حمايت اجتماعي
اكبري بلوط بنگان افضل(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي بازي درماني كودك‌محور و بازي‌درماني والديني بر ادراك از خود، سبك‌هاي عاطفي و سطوح نظريه ذهن در كودكان دچار اختلال اضطراب جدايي
سيدي اندي سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1400/07/26) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با مداخله سبك زندگي ارتقا دهنده سلامت بر روي ادراك از بيماري ، سازگاري با بيماري و سطح هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو
سلطانيان نسيم(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روان درماني معنوي و درمان شناختي رفتاري بر علايم عوامل شناختي مرتبط ، وسواس مذهبي و سلامت معنوي بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري عملي
علي مددي سميه(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) و درمان راه حل محور كوتاه مدت به عنوان درمان هاي مكمل با دارو درماني در بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)
افشارشانديز حميد(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
طراحي و اثربخشي مداخله يكپارچه نگر شكست عاطفي بر بهبود نشانگان ضربه عشق ،‌تاب آوري تحصيلي ، بهزيستي تحصيلي و تمايزيافتگي خود در دانشجويان
اكبري معصومه(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
اثر ساختاري واكنش پذيري هيجاني و تكانش گري حالتي بر آسيب به خود بدون خودكشي و پيامد آسيب : نقش ميانجي قدرت دروني ايگو
كارگرزاده علي آبادي زينب(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار شخصيتي بيماران مبتلا به اختلال علايم جسمي در مقايسه با افراد غيرمبتلا : بررسي با رورشاخ
عبدالحسيني زينب(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه پاسخ هاي فرافكن در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس ،‌ درد مزمن و گروه سالم
افشين محجوب مهسا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و فيزيوتراپي بر كيفيت زندگي ، فاجعه سازي درد و پريشاني رواني در افراد مبتلا به درد مزمن
قطره ساماني مهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت خستگي ، ناتواني كاركردي و بدتنظيمي هيجاني بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
انسان نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مداخلي آموزشي ذهن آگاهي بر قلدري و مهارت هاي اجتماعي كودكان
فرجي علي آبادي مرجان(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه اي با روش اصلاح سوگيري توجه بر كاهش نشانگان اختلال اضطراب اجتماعي
محمدآبادي غفور(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني كننده هاي پيشرفت در يادگيري زبان انگليسي: مشاركت والدين، جهت گيري هدف دانش آموزان و رفتار سازگارانه
كريمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/10/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ساختاري استرس مزمن، تاب آوري و جسماني سازي بر ناتواني عملكردي در نشانگان بدني كاركردي: نقش واسطه اي ذهني سازي
افشاري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل پيش بيني بهزيستي معنوي مبتني بر عوامل بافتاري، عوامل فردي و نيازهاي معنوي در بيماران ديابتي، قلبي- عروقي و سرطان
اهنگركاني محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : دكتري
آزمون مدل روان پويشي رانندگي پرخاشگرانه و مخاطره آميز مبتني بر سازمان شخصيتي و ذهني سازي: نقش تعديل كنندگي پويش هاي رواني مرتبط با موانع مسير و قوانين راهنمايي و رانندگي
صيدي معصومه(تاریخ دفاع: 1399/02/28) ، مقطع : دكتري
طراحي و ارزيابي محيط مواجهه درماني مبتني بر واقعيت مجازي و اثربخشي آن بر علايم فيزيولوژيك، شناختي – رفتاري افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
ناظمي هدي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر رايانه، مداخله مكمل هاي تغذيه اي و تركيب اين دو بر بهبود نشانگان اختلال فزون كنشي/ نارسائي توجه در دانش آموزان ابتدايي
برزگر مينا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
اثر سوگيري هاي شناختي و حساسيت بر اضطراب در شدت علايم بيماران مبتلا به اسكيزوفرني: نقش واسطه اي ادراك بيماري
علي زاده نرجس(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وضعيت شكوفايي پژوهشگران جوان و نخبگان و ارزيابي اثربخشي برنامه آموزشي ارتقاء شكوفايي
ميرزاخاني پرويز(تاریخ دفاع: 1396/08/14) ، مقطع : دكتري
تاثير مداخله آموزش مبتني بر هوش اخلاقي بوربا و روش 5E بر مولفه هاي هوش اخلاقي كودكان سنين 4 الي 5 سال
اميني مقدم ياسمين(تاریخ دفاع: 1399/05/05) ، مقطع : دكتري
برآزنده سازي فرهنگي و اثربخشي آموزش غني سازي سازگاري زوجين در بهبود سازش با همسر ، ارتباطات زناشويي و پيشگيري از بروز طلاق
اميديان مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/02) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آمادگي شناختي بر تنظيم شناختي هيجان ، بهبود تصميم گيري و عملكرد تيراندازي در حالات با و بدون اضطراب حالتي ـ رقابتي
ناجي احمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و رواسازي آزمون رايانه اي تشخيص كودكان حساب نارسا
امامي پاكدهي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش واسطه اي جهت گيري هدف پيشرفت در رابطه خودارزشيابي محوري با عملكرد تحصيلي در درس فيزيك
يزداني سرخكلائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت مقياس سنجش هوش سازماني و تدوين بسته آموزشي ارتقاي هوش سازماني
يزداني امير حسين(تاریخ دفاع: 1400/07/18) ، مقطع : دكتري
تاثير روان درماني مذهبي / معنوي بر بهبود ادراك از بيماري ، تقويت قدرت دروني و سطح سرمي تومور ماركر CA15-3 در بيماران زن مبتلا به سرطان سينه
داوري صفورا(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي مولفه هاي روش آموزش جابه جايي تكليف و حافظه كاري بر عملكردهاي اجرايي و نشانگان باليني كودكان و بيش فعالي
محرابي پري سحر(تاریخ دفاع: 1397/09/26) ، مقطع : دكتري
اثربخشي مداخله روان درماني مثبت بر رضايت تحصيلي ، شادكامي ، افسردگي و پيشرفت تحصيلي
حيدري اله آباد تكتم(تاریخ دفاع: 1395/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل ساختاري نياز هيجان شغلي با خشنودي و عملكرد شغلي معلماننقش تعديل كننده هوش هيجاني
صراف مريم(تاریخ دفاع: 1396/12/17) ، مقطع : دكتري
ثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه هيجاني، حافظه سرگذشتي و خاطرات فرورونده در نمونه‌هاي غير باليني افسردگي
قلخاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشايندهاي تقلب تحصيلي : نقش نيازهاي اساسي روانشناختي ، انگيزش خودمختار و عوامل شخصيتي
شفيعي نيك اباد عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابط ساختاري صفات شخصيت با پيشرفت تحصيلي : نقش واسطه اي توانايي شناختي ، خودتعيين گري ، تاب آوري تحصيلي و سرسختي تحصيلي
سازنده سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مداخله آموزشي مثبت نگر بر اميد ، خوش بيني ، نقاط قوت و روابط بين فردي در مدرسه
وحيدي مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش اصول اصلاح رفتار به والدين در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان
يعقوبي تركي الهام(تاریخ دفاع: 1395/10/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي روان درماني ساخت زداي پويشي بر بهبود سازمان شخصيت و روابط موضوعي در بيماران داراي اختلال شخصيت مرزي
مجدآرا الهه(تاریخ دفاع: 1397/09/05) ، مقطع : دكتري
اثر بخشي مداخله روان درماني مثبت بر افسردگي،بهزيستي، نقاط قوت، خوش بيني، خشنودي و پيشرفت تحصيلي
حكيمي ثريا(تاریخ دفاع: 1397/01/19) ، مقطع : دكتري
طراحي و آزمون مذل ساختاري از پيشايندها و پيامدهاي هيجان هاي تحصيلي: نقش عامل هاي محيطي، شناختي، انگيزشي و رفتاري در نظريه كنترل- ارزش پكران
رباني زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي توان بخشي شناختي مروم و توان بخشي مبتني بر رايانه بر بهبود كاركردهاي شناختي بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
رحماني مهري(تاریخ دفاع: 1397/01/20) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر ابعاد درد و بهزيستي ذهني افراد مبتلا به ميگرن
بهراد مژگان(تاریخ دفاع: 1397/08/29) ، مقطع : دكتري
رابطه بين ارتباط با مدرسه ، اميد ، رضايت از زندگي با قلدري و قرباني شدن
احمدي نسيم(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري بر اختلالات بي خوابي ثانويه
ميرمحمدي جلال(تاریخ دفاع: 1395/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي با استفاده از اينترنت بر رشد پس از سانحه ، خودمديريتي و بهبودي در بيماران مبتلا به سرطان
نوروزي حسن(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رواسازي مقياس سواد سلامت روان ـ نسخه ايراني (IV-MHLS) بررسي روايي همگرا با مقياس سواد سلامت شهري
صحرائيان مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه علم و دين از ديدگاه نيوبرگ بر اساس الگوي الهيات اعصاب
هاشمي هادي(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه توانبخشي حركتي -شناختي، داروي محرك و كنترل فعال بر كاركردهاي اجرايي، نشانه هاي باليني اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي
اعظمي سعيد(تاریخ دفاع: 1396/07/26) ، مقطع : دكتري
اثرمداخلات جند بعدي انگيزشي بر مولفه هاي شناختي و رفتار انگيزش خودكار امدي، جهت گيري هدف تبحري، احساس عدم كنترل، اضطراب امتحان و مديريت تكلي: نقش تعديل كننده پيشرفت قبلي
پورآقا رودبرده فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/07/26) ، مقطع : دكتري
اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود علايم افراد با اختلال شخصيت خودشيفته
خدا بنده لو سعيد(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خودشيفتگي بيمارگونه ، بوم شناختي و سالم مبتني بر عوامل جمعيت نگاري و نظام خانواده : نقش ميانجي زخم هاي خودشيفتگي و كمال گرايي
غلامي پور معين آبادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ناگويي خلق ، كمال گرايي و نظريه ي ذهن در افراد مبتلا به سرطان و افراد عادي
بلوكي مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان متمركز بر معنا و مبتني بر وب بر اضطراب مرگ و شاخص هاي زيستي در بيماران سرطاني و بازماندگان از سرطان
مظفري سارا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون مدل ايمني شناسي عصبي رواني ، بقا و رشد پس از سانحه در بازماندگان از سرطان : تعيين كننده هاي ساختاري فردي و تعديل كننده هاي ايمني زيستي
حسيني سيد جواد(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين جو مدرسه و بهزيستي ذهني با قلدري و قرباني شدن : نقش واسطه اي هويت اجتماعي
اسمعيل زاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هيپنوتراپي همراه با فيزيوتراپي و علايم كمردرد غيراختصاصي
اباذري نقابادي نادر(تاریخ دفاع: 1395/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش اختلال ملال پيش از قاعدگي در ميل جنسي و تعارضات زناشويي
حسين زاده آتنا(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر استرس ، اضطراب ، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران MS
قدس پور زهرا(تاریخ دفاع: 1394/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رواسازي و انطباق پرسشنامه رشد خرد
جعفري زهره(تاریخ دفاع: 1394/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و سبك هاي مقابله اي در افراد با و بدون اضطراب اجتماعي
كمالوندي رحمن(تاریخ دفاع: 1394/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر آموزش توجه بر كاهش نشانگان اختلال اضراب اجتماعي
حدادي سميه(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين كننده هاي پيشرفت تحصيلي : سهم صفات شخصيتي ، عزت نفس و خودكارآمدي تحصيلي
رستمي شهلا(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني شاختي تحليلي بر سلامت روان و تكانشگري بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي
دباشي ليلا(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني سطح تاب آوري و سرمايه هيجاني ـ اجتماعي در كودكان پيش دبستاني بر اساس آزمون نقاشي شخصي ـ خانه ـ درخت
دوستانيان عباس(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون مدل نظري بهزيستي جامع بر اساس عوامل محافظتي تاب آوري و جمعيت شناختي در نوجوانان : نقش واسطه اي ثبات هيجاني
حسيني سيده صغري(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش پيشگيرانه حل مسئله رياضي بر روي دانش آموزان سوم ابتدايي داراي مشكلات رياضي
زرگرنتاج سيده هدي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه اعتماد به نفس در رفتارهاي خودمراقبتي ديابت
عباسي مهديه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي روايت درماني بر كودكان داراي اختلال استرس پس از حادثه
شادمير سميرا(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرالگودهي ويدئويي بر رفتارهاي چالش برانگيز و مهارتهاي ارتباطي كودكان طيف اوتيسم
خان آبادي هادي(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين ويژگي هاي روان شناختي و ابعاد اعتياد به اينترنت در نوجوانان
تاجيك حسين(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سبك هاي دلبستگي و ابعاد شخصيت با راهبردهاي تنظيم هيجان در دانشجويان
ناظري ساره(تاریخ دفاع: 1393/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مكانيسم هاي دفاعي و ناگويي خلقي در كيفيت زندگي و علائم روان شناختي مرتبط با بيماري كرونري قلب
محمدپور سمانه(تاریخ دفاع: 1393/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيربهزيستي درماني بر شادكامي ، اميد به زندگي و خوشبيني در سوءمصرف كنندگان مواد
پيرنيا نائيني بيژن(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و هنجاريابي مصاحبه نيمه ساختاريافته اختلالات سطحي شخصيت Stipo
كسائيان علي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري بر تصوير بدني مختل و اختلال بدشكلي بدن
اميديان الهه(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختتام زودرس روان درماني شناختي ـ رفتاري :نقش پيش بين اتحاددرماني ، توانمندي بيمار ، مهارتهاي متخصص باليني
صفرزاده سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابعادسرشتي ـ منشي شخصيت و تجربه روابط صميمي در بزرگسالان مبتلابه اختلال اضطراب جدايي
خورشيدوند زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه انواع بي اشتهايي رواني و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دختر
مشاوري نجف آبادي الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرتوان بخشي شناختي مبتني بر كامپيوتر در كاهش نقايص شناختي سالمندان مبتلا به دمانس آلزايمر
محمودي خورندي زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افسردگي باليني نوجوانان :همبسته هاي روانشناختي ، خانوادگي و اجتماعي ـ جمعيت شناختي
قادري سحر(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مداخله ارتقاي سلامت بر رفتارهاي ارتقادهنده سلامت و بهزيستي رواني ـ اجتماعي در دانشجويان
صابرشهركي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حسيني الناز(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قاصدي مركيه سالومه(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زراعتكار مكي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رواسازي فهرست وارسي شريكان زندگي: اندازه گيري مشكلات تجربه شده اعضاي خانواده سوئ مصرف كنندگان مواد
جاهدي نسيم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بيات عصمت(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه عوامل جمعيت شناختيف اجتماعي - اقتصادي و روانشناختي با ايده پردازي خودكشي در جمعيت عمومي
اصفهاني مريم(تاریخ دفاع: 1391/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل روانشناختي عود مكرر انفاركتوس ميوكارد
باقري مائده(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني علائم اختلال اضطراب ... متني بر طرحواره هاي هيجاني ، اجتناب شناختي-رفتاري و نظام شناختي- عاطفي بيمار
تربران فائزه(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پاسخ فرافكن سوء مصرف كنندگان مواد در آزمون رورشاخ
انباري ميبدي نگين(تاریخ دفاع: 1391/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه كاري عملكرد اجرايي و انتزاع كلامي در زندانيان داراي اختلال شخصيت ضد اجتماعي و زندانيان فاقد اين اختلال
زحمت بر سميرا(تاریخ دفاع: 1391/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي مبتني بر مراحل تغيير در پيشگيري از عود اعتياد
رحيم زاده ناهيد(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر پيروي از درمان و برنامه ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ام اس
پوريوسف كلجاهي مقصود(تاریخ دفاع: 1391/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي باورهاي فراشناختي و سبك دفاعي در بيماران وسواسي
رباطي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات مستقیم و غیر مستقیم دانش دیابتی و حمایت اجتماعی بر خودمدیریتی دیابت
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد علی بشارت, محمد رضا مهاجری تهرانی
تعیین کننده‌های روان‌شناختی، اجتماعی و ساختاری خودمدیریتی دیابت
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد رضا مهاجری تهرانی , محمد علی بشارت
نقش پیش‌بین خودکارآمدی، باور به اثربخشی درمان و حمایت اجتماعی در خودمدیریتی دیابت قندی
(2011)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد علی بشارت, محمد رضا مهاجری تهرانی
The effect of Sociostructural and Collaborative Decision-making on Diabetes Self-management
IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH(2013)
^اسحق رحیمیان بوگر, محمد رضا مهاجری تهرانی , محمد علی بشارت
روانشناسی بالینی سلامت ( صورت بندی ودرمان)
روانشناسی بالینی سلامت ( صورت بندی ودرمان)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آسیب شناسی روانی 1   (26 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : -
عصب روان شناسی   (26 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : عمومی
روانشناسی بالینی   (28 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : -
ارزیابی بالینی 2: آزمونهای عینی، شناختی و فرافکن   (30 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : بالینی
مداخلات معنوی و دینی در روان شناسی بالینی   (60 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : بالینی
روان داروشناسی )سایکوفارماکولوژی)   (62 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : بالینی
آسیب شناسی روانی 2   (63 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : -
روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی   (59 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : -
روانشناسی سلامت   (51 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : -
ارزیابی بالینی 1: مصاحبه بالینی   (55 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

رشته : روان شناسی , گرایش : بالینی
آسیب شناسی روانی 1   (76 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

رشته : روان شناسی , گرایش : روان شناسی
فنون درمان های روانپویشی   (97 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

رشته : روان شناسی , گرایش : بالینی
اصول روانشناسی بالینی   (85 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

رشته : روان شناسی , گرایش : روان شناسی
روانشناسی بالینی   (89 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

رشته : روان شناسی , گرایش : روان شناسی
ارزیابی بالینی 2: آزمونهای عینی، شناختی و فرافکن   (62 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

رشته : روان شناسی , گرایش : بالینی
کاربرد روشهای روان درمانی (کارآموزی فردی)   (148 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
آزمون های عینی فرافکن در روانشناسی بالینی   (93 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
مبانی علوم شناختی   (108 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

رشته : روانشناسی , گرایش : شناختی
روانشناسی سلامت   (105 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

رشته : روانشناسی
ارزیابی بالینی 1: مصاحبه بالینی   (128 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی   (169 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی-روانی   (153 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
آسیب شناسی روانی 1   (142 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی
روانشناسی بالینی   (138 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی
آسیب شناسی روانی 2   (242 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی
آزمون های عینی فرافکن در روانشناسی بالینی   (236 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
روانشناسی سلامت   (255 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی
فنون مصاحبه تشخیصی   (256 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی   (323 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
آسیب شناسی روانی 1   (335 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی
اصول روانشناسی بالینی   (332 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی
گروه‌درمانی   (340 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
آسیب‌شناسی پیشرفته   (329 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
آسیب شناسی روانی 2   (422 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی
آزمون های عینی فرافکن در روانشناسی بالینی   (443 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
روانشناسی فیزیولوژیک   (378 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی
روانشناسی سلامت   (463 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی
فنون مصاحبه تشخیصی   (468 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
علوم اعصاب شناختی و فرایندهای عالی ذهن   (430 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399

رشته : روانشناسی , گرایش : شناختی
روانشناسی بالینی   (467 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی   (459 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی عمومی
آسیب‌شناسی پیشرفته   (435 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی بالینی
گروه درمانی   (444 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی بالینی
اصول روانشناسی بالینی   (413 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
آسیب شناسی روانی 1   (436 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
روانشناسی فیزیولوژیک   (432 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
روانشناسی سلامت   (454 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی   (527 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
مبانی شناختی آسیب‌شناسی روانی   (505 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

رشته : علوم شناختی-روانشناسی شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
آزمون عینی فرافکن در روانشناسی بالینی   (420 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
فنون مصاحبه تشخیصی   (727 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
روانشناسی بالینی   (541 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی
گروه درمانی   (611 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
فنون مصاحبه تشخیصی   (588 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
اصول روانشناسی بالینی   (527 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی
آزمون عینی فرافکن در روانشناسی بالینی   (911 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
آسیب شناسی روانی 1   (552 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی
مبانی شناختی آسیب‌شناسی روانی   (468 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : علوم شناختی- روانشناسی شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی   (527 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
روانشناسی سلامت   (497 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
روانشناسی اعتیاد   (577 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی
آسیب شناسی روانی 2   (492 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1   (541 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی بالینی
i_rahimian@semnan.ac.ir
02333623300

فرم تماس